Search This Blog

Loading...

Follow by Email

Friday, September 6, 2013

PIRATES PREMIER T20

Squad for two teams

Shyam Kumar(Cap)
Vishnu Vardhan
Deepu Reddy
Mohan 
Sridhar Krishna
Kiran 
Manoj Kuchi
Subramanyam Swamy
Nithin Chereddi
Kishore Srinivas
Siva Kumar
Santosh Bhagavathula

Prashanth Vanne(Cap)
Vijay Sai
Sandeep
Ganesh
Suresh
Lokesh
Kaushik
Sreekanth
Monish
Chaitu 
Sudheer
Uday

"All The Best Pirates"